Πιστοποιησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στόχος και δέσμευση της εταιρίας Α. Μιντίκκης Φαρμ Λτδ είναι η παραγωγή και διάθεση ασφαλών προϊόντων, υψηλής ποιότητας και υγιεινής, με σκοπό την εκπλήρωση των προσδοκιών και απαιτήσεων των πελατών της.

Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου:

  • Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και υιοθετούμε πρακτικές που συνάδουν με αυτή την πολιτική.
  • Δεσμευόμαστε για την εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων FSSC 22000 και παρέχουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή του.
  • Ενημερωνόμαστε συνεχώς για τους σχετικούς κανονισμούς, κώδικες πρακτικών και νομοθετικές απαιτήσεις και βεβαιωνόμαστε για την εφαρμογή τους σε όλο το φάσμα των διαδικασιών μας.
  • Εφαρμόζουμε όλες τις σωστές βιομηχανικές πρακτικές καθώς επίσης επενδύουμε στη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού μας σε θέματα ασφάλειας και υγείας, ασφάλειας, ποιότητας και υγιεινής των τροφίμων.
  • Αναβαθμίζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό καθώς και τις παραγωγικές μας διαδικασίες, για βελτιστοποίηση της παραγωγής και κατ’ επέκταση της ποιότητας των προϊόντων μας.
  • Καθιερώνουμε μετρίσιμους στόχους και παρακολουθούμε την επίτευξή τους μέσω της ανασκόπησης του συστήματος.
  • Παρέχουμε στο προσωπικό μας, στα μέτρα που είναι λογικά εφικτό, όλες τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας χωρίς κινδύνους, για την δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.
  • Γίνεται συνεχής προσπάθεια μέσω των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.
  • Επικοινωνούμε τη δέσμευση μας για την παροχή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, στους εργαζομένους, σε πελάτες και προμηθευτές καθώς επίσης και σε αρμόδιους φορείς και στοχεύουμε στην ανάπτυξη επωφελών σχέσεων με όλους του εμπλεκομένους.
  • Προσεγγίζουμε τη διαχείριση των κινδύνων σε όλες τις δραστηριότητές μας με στόχο την επίτευξη της φιλοσοφίας μας για "μηδενικά ατυχήματα".

Ανασκοπούμε και αναθεωρούμε διαρκώς τους στόχους, τις προδιαγραφές, τις διαδικασίες και την πολιτική ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής τους βελτίωση.